Általános Szerződési Feltételek
1. A szerződés létrejötte

A jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak a KOMPLEX MÉDIA KFT. (7400 Kaposvár, Gerle utca 12; adószám: 11488837-2-14), mint Szállító (továbbiakba: SZÁLLÍTÓ) által teljesített valamennyi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, amelyeket az Szállító a másik szerződő fél (továbbiakban: VEVŐ) felé teljesít.

A szerződés előző pont szerinti létrejöttét megelőzően, a Felek által tett nyilatkozatok hatályukat vesztik, és a Felek kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg.

A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a Felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha az egyik fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy a jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.

2. A szerződés tárgya

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által jelen szerződés, elválaszthatatlan részét képező megrendelőlapon megrendelt, Szállító által a megállapodás mellékletét képező visszaigazolás Vevő részére történő visszaküldésével szabályszerűen visszaigazolt termékeket a Vevő részére leszállítja, a Vevő pedig köteles azokat átvenni és a vételárat a Szállító részére megfizetni.

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az e szerződés alapján leadott egyes megrendelések esetén a megrendelt áru fajtáját, illetve mennyiségi és minőségi jellemzőit, továbbá a szállítási határidőt és a Vevő által fizetendő vételárat a Felek a megelőző pontban részletezett megrendelőlapon, illetve a vevői megrendelést visszaigazoló űrlapon rögzítik.

Felek eltérő megállapodása hiányában mind a megrendelés, mind annak visszaigazolása kizárólag írásos formában, a kapcsolattartó személy általi kitöltésével és annak, a másik Fél részére történő e-mail, fax, vagy levél útján történő megküldésével érvényes.

3. Árak

Az árakra vonatkozóan a Szállítónak a szerződéskötés napján érvényes, előzetesen kiadott és a Vevő által elfogadott árajánlata az irányadó, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg, melyet szintén írásban rögzítenek. Az árak nem tartalmazzák az 5. pont szerinti teljesítésig (továbbiakban: áru átvétele) felmerült járulékos költségeket, a gyártáshoz elengedhetetlen egyéb termék specifikus eszközöket (grafikai -és klisé költség, próbanyomat stb.) és az általános forgalmi adót, amelyeket a Szállító a Vevő felé külön költségként számít fel.

Ha a Vevő az árajánlatban feltüntetettől eltérő kivitelű terméket igényel, megrendelést utólag módosítja, vagy el kíván térni az általános szerződési feltételekről, úgy a Szállító másik, – a módosítások figyelembe vételével-, új árajánlatot készít, amelyet újbóli elfogadás után véglegesít.

4. A tulajdonjog fenntartása

Vevő tudomásul veszi, hogy Szállító jogosult az általa, a megrendelés teljesítéseként átadott terméken fennálló tulajdonjogát, és elsősorban az abból készült piacképes végtermék tekintetében a PTK. 368 § 1 (bek) értelmében mindaddig fenntartani, amíg annak ellenértékét a Vevő teljes mértékben ki nem egyenlíti. Ezen kitételt minden számla és szállítólevél tartalmazza. A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, azonban az áru átadásátvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

A Szállító nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Vevő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. A Vevő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet. E kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Ha a tulajdonjog fenntartási ideje alatt a Vevő az eladott árut egy szolgáltatás vagy egyéb szerződés teljesítésére kívánja felhasználni, úgy erre kizárólag a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult. Ilyen esetben a Szállító kikötheti a szolgáltatásból vagy egyéb szerződésből származó követelésének a Szállítóra történő engedményezését.

Amennyiben a Vevő a tulajdonjog fenntartási ideje alatt az eladott árut feldolgozza, beépíti, egyesíti egyéb dolgokkal, ezzel az így létrejött új termék tekintetében közös tulajdon keletkezik. A Szállító a tulajdonjog fenntartással átadott áruja értékének a keletkezett termék értékéhez viszonyított arányában rendelkezik tulajdonával.

Amennyiben a Vevőnek a Szállító felé 15 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, úgy a Szállító jogosult a Vevő felé teljes kártérítési igényének érvényesítésére.

A Vevő a tulajdonjog fenntartással átadott áruk lefoglalásáról vagy birtokából való bármely okból származó kieséséről köteles a Szállítót haladéktalanul értesíteni és a Szállító tulajdonjogának védelme érdekében a szükséges lépéseket megtenni.

A Vevő köteles a Szállító felszólítására 24 órán belül jelentést tenni a Szállító tulajdonát képező termékek státuszáról, tárolásáról, az abból készült végtermék helyéről, státuszáról, ülönöks tekintettel a felszólításig ki nem fizetett árukra. Vevő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni köteles a Szállító tulajdonát képező áru sértetlenségéről, illetve a tulajdonjog megsértése esetén nyilatkoznia kell az áru fedezetének módjáról, ami lehet készpénz, a 8.8. pont szerinti inkasszó, számlakedvezményezés, vagy váltó.

5. A teljesítés ideje és helye

A teljesítés ideje az a nap, amikor a Szállító a külön vevői megrendelőlapon szerződésszerűen megrendelt és visszaigazolt terméket a teljesítés helyén a Vevő részére átadja, a Vevő pedig az átvételt az arra megbízott személy aláírásával és cégszerűen lepecsételve a szállítólevélen átveszi. Az egyes megrendelésekre vonatkozó teljesítési határidőt Felek a megrendelés visszaigazolására szolgáló formanyomtatványon rögzítik.

Speciális termékek rendelése esetén a szállítási határidő közös megállapodás tárgya.

Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az árut a megrendelést visszaigazoló formanyomtatványon szereplő naptári napon, Szállító nyitvatartási idejében jogosult és köteles átvenni. Az átvétel helye a Szállító kaposvári telephelye, kivéve, ha felek eltérő teljesítési helyben állapodnak meg. Az áru elszállításáról ellenkező esetben a Vevő gondoskodik.

A Szállító jogosult a megrendelt áru részletekben történő teljesítésére is, melyre a teljesítés szabályai alkalmazandók.

Ha a Szállító részéről történő késedelmes teljesítés, a Szállítón, vagy a Szállító beszállítóján illetve annak alvállalkozóján kívüli okokból ered, úgy a Szállító a késedelemért nem felelős. Ez esetben a szállítási határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a teljesítés akadályba ütközik. Amennyiben a késedelem miatt a teljesítés a Vevőnek már nem áll érdekében, a Vevő – a még nem teljesített szolgáltatás tekintetében – a szerződéstől elállhat. A Felek a foglaló szabályát ebben az esetben nem alkalmazhatják, hanem a szerződéskötés előtti jogi állapotot állítják helyre.

Vevő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben a megrendelt árut a teljesítés helyén Szállítótól a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy Szállító jogosult – az áru vételárán felül – az áru őrzésével, raktározásával, és esetleges újbóli szállítási költséggel kapcsolatosan felmerülő költségeit a Vevőre terhelni.

A 8 naptári napot meghaladó késedelmes átvétel esetén az árut az Szállító szállítási díj fejében kiszállítja a Vevőnek, kivéve, ha előzetes betárolási és raktározási megállapodást kötöttek.

Felek rögzítik továbbá, ha és amennyiben Vevő az árut a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, úgy Szállító úgy tekinti, hogy Vevő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel Vevő köteles az elállásával Szállítónak okozott kárt, illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeit megtéríteni.

6. Minőség és mennyiség ellenőrzése, a kifogásolás rendje

A Vevő a Szállító jelenlétében köteles az áru átvételekor elvégezni a szállítmány mennyiségi ellenőrzését. Minden esetben a Vevő teljes mennyiség tételes darabszámlálására is jogosult.

Mennyiségi kifogás esetén a teljesítés helyén a Vevő és a Szállító által erre kijelölt személyek közösen végzik el a teljes szállítmány tételes darabszámlálását. Ha és amennyiben ezen eljárás a kifogás alaposságát alátámasztja, úgy Szállító a hiányt haladéktalanul pótolni köteles.

Szerződő felek rögzítik, miszerint Szállító a megrendelt termék hiánymentességét a Vevő részére történő átadásig szavatolja.

A Szerződő Felek a szállítmány minőségét az írásban elfogadott termékleírás vagy egyéb általánosan használt hasonlító eljárás során határozzák meg. Az írásos rögzítés esetén minden addigi szóbeli egyeztetés és elfogadás érvényét veszti. A Vevő jogosult a termék átvételét megtagadni, amennyiben a szállítmány minősége nem felel meg a Felek által korábban írásban meghatározott minőségi elvárásoknak, követelményeknek. A Vevő köteles a Szállítót azonnal írásban értesíteni a minőségi kifogásról, és kérni az azonnali kivizsgálást. A Vevő ez esetben az áru kicserélését kérheti, de nem jogosult elállni a szerződéstől.

A minőségi ellenőrzést a Vevő köteles a szállítmányról kiállított számla lejárta előtt megkezdeni, minőségi kifogásait a Szállítóval haladéktalanul közölni. A számla lejártát követően a Vevő minőségi kifogással utólagosan nem élhet.

Felek megállapodnak abban, hogy Szállító megbízottja a vevői minőségi kifogás Szállító tudomására jutásakor haladéktalanul megjelenik a kifogásolt termék tárolási helyén, ahol a Vevő megbízottjával közös jegyzőkönyvben, rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket, egyidejűleg pedig a kifogásolt termékből mintát vesznek, a kifogás kivizsgálása céljából.

Felek a fentiek szerinti jegyzőkönyv felvételét, illetve mintavételt követően a vevői minőségi kifogás alapossága, alapos kifogás esetén annak rendezése tárgyában elsődlegesen egyeztetni kötelesek.

A Vevő által tapasztalt bármilyen minőségi nem megfelelőségi kifogás esetén, a Szállító tulajdonában lévő áru tekintetében, azonnali hatállyal értesíteni kell Vevőnek a Szállítót az általa tapasztalt nem megfelelőségről, és kérnie kell a közös minőségi szemlét. Ha ennek elmulasztásával használja fel részben vagy egészében az árut, ez esetben a szavatossági csere érvényét veszti.

A minőségi szemlén a Vevőnek közölnie kell a minőségi kifogással érintett termék/ekre vonatkozóan a termék/ek megnevezését, kódját, a megrendelés számát, és a szállítólevél számát.

A Szállító a számla ellenértékének kifizetéséig – amíg az áru a tulajdonát képezi-, nem járul hozzá semmiféle selejtezési és megsemmisítési eljáráshoz az írásos engedélye nélkül. Az ilyen eljárást a Szállító a saját tulajdonában esett károkozásnak tekinti.

Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

7. Szavatossági igények

A Szállító az eladott áruért a hatályos jogszabályokban előírt szerinti szavatosságot vállal. A szavatosság nem terjed ki kártérítésre. A Szállító az életben és testi épségben okozott károk kivételével kifejezetten kizárja a jelen szerződésből eredő esetleges kártérítési felelősséget bármilyen tényleges kárért, költségért vagy elmaradt haszonért.

A Szállító által elismert, illetve a fenti eljárás lefolytatását követően alaposnak ítélt minőségi kifogás esetén 30 napos szavatossági határidő alatt Vevő elsődlegesen a hibás termék kicserélését, illetve kijavítását követelheti. Vevő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni.

A Szállító reklámanyagaiban vagy egyéb, a szerződéskötést megelőző nyilatkozataiban közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. A szavatosság alapját kizárólag a szerződésben vagy annak mellékletében kifejezetten megjelölt, a Magyar Szabványra, termékkatalógusra vagy egyéb, konkrét dokumentumra hivatkozással megadott vagy tételesen leírt, specifikáció képezi (pl. proof v. próbanyomat). Amennyiben nem rendelkezik termékleírással, kérje értékesítőnktől. A fenti dokumentumokban megjelölt felhasználási területeken kívüli alkalmazás a szavatossági igényt kizárja.

A Szállító a termék felhasználására vonatkozó minden segítséget megad Vevőnek, amennyiben erre Vevőnek igénye van, és ezt írásban jelzi Szállítónak. Kérésre műszaki és szakmai segítséget is nyújt Vevőnek.

Szállító, alapos vevői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket 5 napon belül kijavítani, illetve kicserélni.

A szavatosság nem terjed az írásos termékleírásban nem szereplő tulajdonságokra, a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az átadás utáni szállításból, tárolásból, a nem megfelelő kezelésből, a felhasználásból és raktározási hibákból, valamint a technológiai hibákból és a Szállítóval nem közölt gépi technológiai hiányosságokból, valamint az elavult gépi technológiából és a technikai személyzet felkészültségének hiányosságából adódó hibákra.

A Vevő köteles mindent megtenni a termék felhasználhatósága érdekében, és az esetlegesen bekövetkező károk enyhítése érdekében kárenyhítési kötelezettségének eleget kell tennie.

Felek rögzítik, ha és amennyiben a vevői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 6. pontban részletezett számla teljesítését a Vevő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig. A visszatartott összeget a Szállító által írásban kell engedélyeznie. Ez esetben a Vevő az 5 napos cserét kérheti, ami a fizetési határidőt, ezen határidővel meghosszabbítja.

8. A fizetés módja

A Vevő köteles a Szállító által, a szállítmány átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a teljesítéstől számított minimum 15 napban meghatározott (az áru átvételének dátuma, mely a szállítólevélen és a számlán egyaránt feltüntetésre kerül) de legkésőbb a számlán feltüntetett határidőre átutalni a Szállítónak a számlán megjelölt pénzforgalmi számlájára, illetve készpénzfizetéssel is kiegyenlíthető.

Készpénzfizetésnek minősül a hitelkártyával vagy azonnali beszedési megbízással történő számlakiegyenlítés is.

A Szállító a vételár egy részének előre fizetését kötheti ki, és a szerződés hatályba lépését az előleg megfizetésétől teheti függővé.

Az áru átvétele előtt a Vevő által fizetett összeg – az áru általános forgalmi adóval növelt vételárának 20%-áig – kifejezetten foglalónak minősül.

A megrendelt áru vételárának nagyságára, illetőleg a Vevő esetleges tartozására tekintettel a Szállító fenntartja azt a jogát, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, ha a Vevő törvényes képviselője, vagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak megfizetésére, vagy a Vevő a szerződést illetve a vételár megfizetésének teljesítését zálogjoggal, vagy bankgaranciával, vagy értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés esetére a késedelmi kamat mértékét a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összegben határozzák meg azzal, hogy 10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Szállító jogosult további egyszeri kezelési díjat felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének 1 %-a.

Késedelmes fizetés esetén a vevői kifizetésekből a törvényben, meghatározott módon elsősorban a kezelési díj, és a késedelmi kamatok kerülnek elszámolásra, amelyek a késedelmesen megfizetett számlákra vonatkozólag 1 naptári évre visszamenőleg kerülnek kiszámlázásra.

A Vevő ezennel hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vevő a Szállító számlájában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Szállító által a Vevőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szállító jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Vevő bankszámlájáról beszedni.

9. Záró rendelkezések

A Felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a Felek között keletkezik, a Felek megkísérlik békés úton rendezni. Ennek eredménytelenségekor a Felek a közöttük létrejött szerződéses jogviszonyból fakadó bármely jogvita esetére alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Kaposvári Városi Bíróság, mint a Somogy Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. Az eljárás nyelvének a magyar nyelvet jelölik meg.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.

Ha a Felek közötti szerződés valamely része akár megkötéskor, akár később a jogszabály kötelező rendelkezésbe ütközne, és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik. Az esetleges jogszabályba ütköző rész helyett azt a jogszabályt alkalmazzák, amelyiknek rendelkezései legközelebb állnak az esetleges jogszabályba ütköző részhez.